De hiernavolgende deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op een lidmaatschap bij judoclub Randori Vierlingsbeek e.o.. U gaat het lidmaatschap aan door ondertekening van het inschrijfformulier.

 1. LIDMAATSCHAP
  • Met het lidmaatschap heeft u recht op deelname van de trainingen zoals aangegeven in de verenigingsagenda op de website.
  • Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en mag niet aan anderen worden overgedragen.
  • Het lidmaatschap loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het jaar erop, tot wederopzegging, steeds stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
  • Bij instroming op een later moment loopt het lidmaatschap van datum aanmelding tot en met 31 juli van het jaar erop, tot wederopzegging, steeds stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
 1. AANMELDING EN CONTRIBUTIE
  • De contributie voor kalenderjaar 2023 wordt in 2 incasso’s per jaar geint. Dit is gebaseerd op 1 les per week met een gemiddelde van 36 lessen per jaar (geen les tijdens schoolvakanties en/of feestdagen).
  • Contributie bedragen:
   1x per week les 2x per week les
   Per jaar Per incasso Per jaar Per incasso
   Leeftijd 18- € 180,- € 90,- € 288,- € 144,-
   Leeftijd 18+ € 270,- € 135,- n.v.t. n.v.t.
   Overige kosten
   Examen slip € 5,-
   Examen band € 7,50
  • Deze bedragen zijn exclusief het lidmaatschap van het JBN. JBN factureert/incasseert rechtstreeks.
  • De leeftijd 18+ heeft ook de mogelijkheid een strippenkaart van 10 lessen = € 110,- aan te schaffen. Deze kaart is 1 jaar geldig, geen restitutie mogelijk.
  • Aanmelden gaat altijd via het aanmeldformulier op de website. Hierbij geeft u direct toestemming voor de automatische incasso.
 1. ( BETALINGS ) VOORWAARDEN
  • Bij het aangaan van het lidmaatschap betaalt u het lidmaatschap.
  • Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. int de contributie alleen door middel van een automatische incasso.
  • Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. int het eerste termijn van de contributie in de maand september. Het tweede termijn zal in de maand februari worden geïncasseerd. Wordt u gedurende het jaar lid, dan kan het incasso moment anders zijn.
  • Voor overige activiteiten, zoals een kamp, examen, clubkampioenschap, aanschaf judopak via de club enz. wordt een extra incasso gedaan.
  • Indien voor u het incasso bedrag te hoog is kunt u in overleg met het bestuur afspraken maken over een betaling in meer dan 2 termijnen.
 1. TRAININGEN
  • Er wordt lesgegeven door een bevoegde leerkracht (sensei) in een groep van maximaal 25 personen.
  • Gezien de opbouw van de lessen is het van belang / verplicht vanaf het begin van de les (warming up) aanwezig te zijn.
  • Men wordt geacht ruim voor aanvang van de les aanwezig te zijn en op tijd gereed te staan.
 1. TOEGANG / SCHOEISEL / KLEDING / VERZORGING / MOBIELE TELEFOON
  • Het is verboden de tatami (judomat) te betreden met schoeisel. De tatami wordt alleen betreden met blote voeten, het schone schoeisel mag aan de zijkant van de mat worden neergezet.
  • Uit het oogpunt van hygiëne en veiligheid verplichten wij iedereen om schone handen en voeten, geen sierraden (oorbellen, armbandjes o.i.d.) of andere scherpe voorwerpen te dragen en lange haren in een staart of vlecht te dragen.
   Nagels van handen en voeten dienen kort geknipt te zijn, om verwondingen tussen de judoka’s onderling te voorkomen.
  • Telefoons zijn in de trainingsruimtes niet toegestaan. Wanneer de telefoon gedurende een training afgaat of als men zelf belt, moet men de dojo verlaten en kan men die dag geen aanspraak meer maken op het recht op een training.
  • In de kleedkamers gedraagt men zich en bij het verlaten van de kleedkamer laat men deze netjes achter.
 1. VERHINDERING
  • Na de einddatum van een lidmaatschap vervallen alle rechten.
  • Verhindering van deelname aan training(en) geeft onder geen enkele omstandigheid recht op het inhalen van lessen of teruggaaf van contributie.
  • Wij verwachten elke judoka tijdens elke les aanwezig.
   Afmelden kan viawhat’s app: 06-45090084 (Franca Verstegen).
   Als wij geen afmelding ontvangen, weten wij ook niet of er bijvoorbeeld onderweg naar de dojo iets gebeurt kan zijn. De verantwoording van het afmelden ligt bij een volwassen ouder/verzorger van jonge judoka’s en bij de judoka zelf, vanaf 18+ leeftijd.
 1. OPZEGGING EN BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
  • Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend per mail aan info@judo-vierlingsbeek.nl
   Een lidmaatschap loopt altijd een jaar, van 1 augustus tot en met 31 juli. Opzeggen dient uiterlijk vóór 30 juni van het lopende jaar te geschieden. Bij latere opzegging loopt het lidmaatschap nog 1 jaar door.
  • Leden die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de medewerkers, ondernemers en/of Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de dojo worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen. Hen wordt geen restitutie van contributie of inschrijfgeld verleend.
  • Het bestuur van Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. beslist zelf, zonder inbreng van derden, wie lid mag worden en blijven van Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. en wie toegang heeft tot de dojo.
 1. WANBETALING
  • Betaling van het lesgeld dient uiterlijk op de in de factuur aangegeven datum plaats te hebben gevonden. Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen welke door de wanbetaler vergoed moeten worden.
  • Indien betaling achterwege blijft, kan men per direct uitgesloten worden van het volgen van trainingen. Wil men weer deelnemen aan een training dan dient eerst de achterstallige contributie te worden voldaan.
  • Ten laste van de wanbetaler komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voortvloeien uit het niet voldoen van uw betalingsverplichting.
  • Bij wanbetaling kan het lidmaatschap door Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. eenzijdig worden opgezegd en verliest men alle rechten.
 1. AANSPRAKELIJKHEID
  • Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens en na de lessen, tenzij sprake is van grove nalatigheid onzerzijds.
 1. LIDMAATSCHAP Judobond Nederland
  • Het lidmaatschap van Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. is exclusief het lidmaatschap van de Judobond Nederland (JBN). Het lidmaatschap van de JBN is verplicht. Voor tarieven en voorwaarden zie HIER.
  • De verplichtte aanmelding wordt door judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. gedaan samen met de aanmelding van de club zelf.
  • Het lidmaatschap van de JBN geldt per jaar, vanaf het moment van aanmelden. Het kan hierdoor voorkomen dat het lidmaatschap van de JBN en judoclub Randori Vierlingsbeek niet op hetzelfde moment eindigt, wanneer je het lidmaatschap opzegt.
  • De contributie voor de JBN wordt buiten judoclub Randori Vierlingsbeek om geint. Hiervan krijgt u apart een factuur.
 1. OVERMACHT
  • Onder overmacht wordt verstaan alle onvoorziene omstandigheden, welke buiten onze schuld zijn, waardoor redelijkerwijs nakoming van het verzorgen van de judolessen door Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. redelijkerwijs niet meer kan worden verzorgd.
  • Indien de overmacht van tijdelijke aard is heeft Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. de bevoegdheid om de uitvoering van de trainingen op te schorten. Is de overmacht van blijvende aard, dan heeft Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. het recht om eenzijdig het lidmaatschap te beëindigen zonder verder schadeplichtig te zijn.
 1. AANPASSING TARIEVEN & VOORWAARDEN
  • Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. heeft het recht om eenzijdig het abonnementsgeld, het inschrijfgeld en de voorwaarden van deelname aan te passen. U wordt hiervan minimaal 2 weken van tevoren op de hoogte gebracht d.m.v. e-mail en/of publicatie op de website. Gaat u niet akkoord met deze wijzigingen, dan kunt u het abonnement beëindigen.
 1. PESTEN
  • In de budosport zijn goede omgangsregels, respect en etiquette belangrijk. Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. vindt een pedagogisch veilige omgeving belangrijk. Dit betekent dat kinderen die pesten aangesproken worden op hun gedrag.
 1. WANGEDRAG
  • Wanneer een judoka vanwege wangedrag uit de les is gezet en er geen gesprek mogelijk is over het wangedrag, dan wordt per direct het lidmaatschap door het bestuur van Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. beëindigd. U ontvangt hierover een schriftelijke bevestiging. Restitutie van het lesgeld is dan niet mogelijk.
  • Wanneer schade door de judoka is toegebracht aan sport- en spelmaterialen, kleedkamers, de judomat of de zaal, zal de judoka en/of de ouder aansprakelijk gesteld worden. De geleden schade zal worden verhaald.
  • Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. is tegen discriminatie en seksistische uitingen. Wij verbieden dit gedrag op straffe van (tijdelijke) uitsluiting van de training. Treedt geen wijziging op van het ongewenste gedrag dan zal het bestuur schriftelijk het abonnement opzeggen. Restitutie van het lesgeld is dan niet mogelijk.
  • Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. voert een zerotolerance beleid ten aanzien van stimulerende middelen van welke aard dan ook (bijv. alcohol, drugs, lachgas, enz). Het gebruik van stimulerende middelen en/of het bewust nemen van prestatie bevorderende middelen is voor de club aanleiding om direct het abonnement van de betreffende judoka schriftelijk op te zeggen.
 1. Bescherming persoonsgegevens
  • De persoons- en contactgegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. gebruikt.
 1. Beeldrecht
  • Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. wil graag judo bevorderen en de clubactiviteiten en de sportieve prestaties van alle judoka’s breder onder de aandacht brengen. Hierbij maakt Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal vervaardigd tijdens judotoernooien of andere clubactiviteiten. Deze worden gebruikt voor onze eigen website en als beeldmateriaal bij bijvoorbeeld persberichten. Het materiaal wordt door Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. niet gebruikt voor commerciële doeleinden. De judoka kan geen aanspraak maken op een vergoeding voor het beschikbaar stellen van dit materiaal aan Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter, dan verzoeken wij u om dit tijdig schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur van Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o.: info@judo-vierlingsbeek.nl
 1. Klachten
  • Heeft u klachten over de judo les dan vragen wij u eerst persoonlijk contact op te nemen met de trainer, zodat erover gepraat kan worden. Heeft u een klacht over de club, of komt u er in overleg met de trainer niet uit, dan kunt per email contact opnemen met de voorzitter: info@judo-vierlinsgbeek.nl